Отворено писмо до премиера Бойко Борисов за данъчна децентрализация

ИПИ 2019-11-15

Петър Ганев внесе отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов с предложение за преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите на физическите лица на общините

12 НОЕМВРИ 2019 Г.

 

ДО

БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОПИЕ ДО:       

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

Отворено писмо

относно

необходимостта от преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите на физическите лица на общините

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

 

Вярваме, че сме обединени в желанието си регионите в България да се развиват бързо и българските граждани, независимо от тяхното местожителство, да повишават своя стандарт на живот. В пътуванията си из страната през последните години безспорно сте забелязали както голямата разлика в благосъстоянието между отделните общини, така и огромната нужда от постоянната финансова подкрепа на централното правителство, която изпитват местните общности. Неизбежно, човек би се запитал: Защо всички общини, дори областни центрове с почти нулева безработица, са постоянно с финансови затруднения и не могат със собствени сили да променят публичната среда и качеството на живот на своите жители?

С това писмо бихме искали да насочим Вашето внимание към изключително важна данъчна реформа, свързана с преотстъпването на част от приходите от подоходното облагане към общинските бюджети. Тази реформа отива отвъд чисто финансовата рамка на бюджета и засяга по-широк кръг от въпроси, включително самото функциониране на демокрацията в България. Болница в областен център, в която липсва необходимото оборудване, не е просто бюджетна тема, а огромен проблем пред цялата здравна система. Социален дом, който е пред закриване в малка община, също не е просто фискален въпрос. Недостатъчен общински бюджет за осигуряване на местен транспорт подкопава местното развитие и спира достъпа до работа, социални и здравни услуги. Наличието или липсата на ресурс в общините влияе на всяка сфера от нашия живот.

През 2018 г. разходите на местно ниво в България възлизат на 7,2 млрд. лв. Близо 5 млрд. лв. от тях не са общински средства – това са близо 4 млрд. лв. трансфери от правителството и около 1 млрд. лв. европейски средства. Останалите 2,3 млрд. лв. са собствените приходи на общините, от които едва около 1 млрд. лв. са данъчните приходи. На практика, от 7 лева похарчени на местно ниво едва 1 лев е собствен данъчен приход на общината. Всичко останало са трансфери от държавата, европейски субсидии и неданъчни приходи. Тази разбивка ясно показва огромния структурен проблем пред общинските бюджети в България – общините нямат адекватен собствен ресурс и са изцяло зависими от трансфери (от централното правителство) и помощи (от европейския данъкоплатец).

Липсата на адекватен собствен ресурс не позволява на общините да провеждат разумна самостоятелна политика и да отговорят на нуждите и приоритетите на своето население. Проблемът е законодателно заложен – липсата на свободен публичен ресурс не е провал на общинските власти. Облагането на доходите, печалбите и потреблението, които се генерират на местно ниво, почти изцяло отива в централното правителство. Има някои изключения, но те са незначителни – като патентни данъци, туристически данък и т.н. Общините събират собствени приходи, предимно от имуществени данъци, които далеч не са достатъчни да покрият техните нужди, дори при мерки за повишаване на събираемостта, каквито безспорно са необходими. Парадоксално, но в поредни години на стабилен икономически ръст и бюджетен излишък, общините страдат от липса на ресурс и чакат решения на правителството в своя полза.

Вярваме, че е назрял моментът общините в България да получат част от това, което се генерира като данъчен приход от икономическата активност на местните жители. Дискусиите през последните 10 години ни убедиха, че най-ефективният ход за решаването на този проблем е да се преотстъпят част от приходите от подоходното облагане към общините. Така общинският бюджет ще бъде в много по-голяма степен свързан със състоянието на местната икономика, броя на заетите и техните заплати – какъв по-голям стимул за местните власти да работят за повече инвестиции и работни места?

Нашето предложение, което през годините е широко изказвано и от много други експертни общности и е познато в обществото, е 1/5 от приходите от облагането на доходите на физическите лица да бъде автоматично преотстъпвана към общините, като „парите следват личната карта“ – щом по постоянен адрес си в дадена община, то 1/5 от твоя подоходен данък да отива именно там. По наши изчисления това е ресурс в рамките на 800 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на общините без да се вдигат данъци – предлагаме преструктуриране на приходите, а не покачване на данъци с надбавка за общините. Разбира се, това ще позволи и изиска промени в изравнителната субсидия и ангажиментите на общините, които сме готови да коментираме на експертно ниво. Целта е ясна – общините да получат повече собствен ресурс, без да има ощетени от реформата

Надяваме се фискалната децентрализация да бъде припозната като основен приоритет на правителството. Считаме, че реформата може да бъде изработена и подкрепена от всички заинтересовани страни в рамките на половин година и да бъде напълно приложена със съответните законодателни промени и приемането на държавния бюджет за 2021 г. Не е случайно, че изпращаме това писмо една седмица след проведените местни избори. Не искаме въпросът да се политизира и затова изчакахме политическите страсти да утихнат. Вече има легитимно избрани нови общински власти – нека сега започне промяната, която ще им позволи да работят успешно и в интерес на гражданите.

 

С уважение,

Петър Ганев

Старши изследовател, Институт за пазарна икономика